Entry 115

Gaya ng Buklaklak na Namumukadkad

Bumukas ka gaya ng bulaklak
na namumukadkad
Tingalain ang
bughaw na langit
Na anupa’t matatabingan
ng kulay gris at nagbabadyang
mga ulap
At matigmak
ng mahahapding patak
ng ulan—kay lamig
sa pakiramdam
Na siyang gugupo sa iyo
hanggang sa yumukod ka
sa lupa
Walang lakas at nadudumhan

Bumukas ka gaya ng bulaklak
At matuyo pagdaka

2017.10.09

This is the Filipino translation of the poem “Like a Flower in Bloom”.

Advertisements

Entry 114

Like a Flower in Bloom

Open up like a flower
in bloom
Look up to the
azure sky
That will soon be covered
by grey, foreboding
clouds
And be drenched
with painful drops
of rain—cold
as they are
Knocking you until
you bow
to the ground
Helpless and sullied

Open up like a flower
And shrivel soon after

 

2017.10.09

Entry 113

Intrapersonál

—Parito ka, aking Sarili.
Ano ang kinahinatnan
ng iyong paglalakbay
sa daigdig ng iba?
Nakatagpo ka ba
ng tatanggap sa iyo?
Nakapangusap ka ba
ng iibig sa iyo?
Kung wala’y magbalik
ka sa aking lamán
na matagal nang nananabik
sa mga bulong
ng iyong pagdaíng
dahil sa pigíl na sakít.
Walang iibig sa iyo
kundi akong naghihintay.
Hinayaan kitang maligaw
upang muli sa akin
ay magbalik,
dala ang iyong
natuyong luha
at napiping sigaw
at naupós na ningas.

—Ngunit káya ko pa
ang magpagala-gala
upang hanapin
ang di ko natitiyak.
Saká ako babalik
upang bigyan kang muli
ng búhay.

 

2017.03.28

Entry 112

It Didn’t Happen

I would rather listen to the fading echoes
That seemed to take shape as I wanted them to be
Than the murmuring aside of my psyche

I would pretend I could not care less
Just to save my esteem falling from the peak
But the devastation had already scourged me

I would seek the horizon however endless
Wishing to reach it somehow at twilight
Where everything appeared real yet tragic

I would simply pretend it didn’t happen
So the feigned truth remained as it was
That I stood here because you needed me

2017.03.28

Entry 107

Hiling sa Kalikasan

Ulan, huwag kang tumilà
Lunurin ng iyong mga patak
Ikubli ang bawat pighati
Anurin ang pakiramdam

Hangin, guluhin ang isipan
Tangayin ang mga alaala
Kapwa masakit at maligaya
Ipadpad sa dakong limót

Araw, punitin ang karimlan
Bitbit ang bagong simula
Kasabay ng mga silahis
Upang maparam ang lamig

Alon, hampasin ang pampang
Ibulong ang mga kwento
Mula sa ibang mga lupain
Maging uyayi sa paghimbing

Lupa, ihimpil mga bundok
Pasibulan ang kaparangan
Maging mulàan ng búhay
At kahinatnang himlayan

Entry 099

Like a Shadow

Look for me
in this crowded chaos.
Can you find me?

Listen to my songs
of solitude and fortitude.
Can you hear them?

Engage with me
in my ramblings and soliloquy.
Can you talk with me aimlesssly?

No.
You can’t find me.
You can’t hear me.
And you can’t talk with me.

For I remain inconspicuous,
a shadow blending in the dark
without a light of its own.

Pasay. 2016.03.04

Entry 092

Naaalala Ko

Naaalala ko

Kung paanong naguguhitan ang kahel na langit
ng mga ibong sama-samang lumilipad
nang nasa ayos na kanilang sinusunod
habang ang liwanag ay unti-unting nababawasan
at tumutunog ang sirenang hudyat sa pagtatapos ng araw

Naaalala ko

Kung paanong pinananabikan ang gabi
sapagkat magniningning ang mga bituin
at susundan ko ang mga linya ng mga konstelasyon
habang itinitingala ang kopya ng mapa ng kalangitan
at pinagtatawanan ng isang sundalong bantay

Naaalala ko

Kung paanong minamalas ang mga binhi ng dipterocarp
na marahang umiikot hanggang makarating sa lupa
saka titipunin ko sa isang supot hanggang mapunô
at ihahagis ang isang dakot upang maulit ang paglipad
ngunit mabilis na lamang ang kanilang paglapag

Naaalala ko pa ang maraming tagpo
ngunit pawang alaala na lámang lahat
Naaalala ko sapagkat hindi na maibabalik
ang payak at inosenteng búhay

2016.01.10 Pasay