Entry 117

The Other

I am the other
who thought to be one with you;
but only on the superficial,
a companion to fill your voids.

I am a satellite
that orbits around you;
yet your gravity is not enough
to pull me into your core.

I am without a name
or a label;
a crude vessel
used at your convenience.

I am not one of you
not one with you
not one in you
not one like you
not one for you.

2018.03.16

Advertisements

Entry 116

Kimî

Kung saan man makarating ang boses kong kimî,
Sana’y lumayag sa iyong pandinig
At makuha ang iyong pansin.

Magkagayo’y pipintig ang aking loob
At kakainin ang mga salitang hindi na yata mabibigkas.

Hayaang ang katahimikan na lámang ang magsaysay
Kung paanong hanggang ngayon
Ay kaulayaw ko ang pag-iisa:
Na hindi ka lalapit upang dampiin
Ang aking balikat
At ibuhos ang bigat ng iyong kamay.

Hindi mo káyang maramdaman
Ang ipinapahiwatig kong kasiyahan
Dahil walang káyang umunawa
Sa kalagayan kong pangungulila:
Na wala akong makakasáma
Sa pait ng aking mga tagumpay.

Mababása mo ba ang winiwika ng aking loob?
Hindi. Hindi mo kayang sundan ako
Sa sanga-sangang eskinita ng aking daigdig!

Naririnig mo ba ang boses kong kimî?
O ang katahimikan sa aking mata?

Tama ako. Hindi mo mauunawaan kailanman.

2014.11

***

Naisulat ko noon pang 2014 sa dalawang páhiná ng mumunti kong talaarawan. Hindi ko na matandaan ang kuwento sa likod ng mga salitang ito, kung bakit ko naisulat ang mga yaon. Kung anuman ang pinagdaanan ko noon, tila pareho pa rin naman sa ngayon. Walang nagbago sa aking kalungkutan, mangyari pa’y lalo sigurong tumindi ito.

Entry 115

Gaya ng Buklaklak na Namumukadkad

Bumukas ka gaya ng bulaklak
na namumukadkad
Tingalain ang
bughaw na langit
Na anupa’t matatabingan
ng kulay gris at nagbabadyang
mga ulap
At matigmak
ng mahahapding patak
ng ulan—kay lamig
sa pakiramdam
Na siyang gugupo sa iyo
hanggang sa yumukod ka
sa lupa
Walang lakas at nadudumhan

Bumukas ka gaya ng bulaklak
At matuyo pagdaka

2017.10.09

This is the Filipino translation of the poem “Like a Flower in Bloom”.

Entry 114

Like a Flower in Bloom

Open up like a flower
in bloom
Look up to the
azure sky
That will soon be covered
by grey, foreboding
clouds
And be drenched
with painful drops
of rain—cold
as they are
Knocking you until
you bow
to the ground
Helpless and sullied

Open up like a flower
And shrivel soon after

 

2017.10.09

Entry 113

Intrapersonál

—Parito ka, aking Sarili.
Ano ang kinahinatnan
ng iyong paglalakbay
sa daigdig ng iba?
Nakatagpo ka ba
ng tatanggap sa iyo?
Nakapangusap ka ba
ng iibig sa iyo?
Kung wala’y magbalik
ka sa aking lamán
na matagal nang nananabik
sa mga bulong
ng iyong pagdaíng
dahil sa pigíl na sakít.
Walang iibig sa iyo
kundi akong naghihintay.
Hinayaan kitang maligaw
upang muli sa akin
ay magbalik,
dala ang iyong
natuyong luha
at napiping sigaw
at naupós na ningas.

—Ngunit káya ko pa
ang magpagala-gala
upang hanapin
ang di ko natitiyak.
Saká ako babalik
upang bigyan kang muli
ng búhay.

 

2017.03.28

Entry 112

It Didn’t Happen

I would rather listen to the fading echoes
That seemed to take shape as I wanted them to be
Than the murmuring aside of my psyche

I would pretend I could not care less
Just to save my esteem falling from the peak
But the devastation had already scourged me

I would seek the horizon however endless
Wishing to reach it somehow at twilight
Where everything appeared real yet tragic

I would simply pretend it didn’t happen
So the feigned truth remained as it was
That I stood here because you needed me

2017.03.28

Entry 107

Hiling sa Kalikasan

Ulan, huwag kang tumilà
Lunurin ng iyong mga patak
Ikubli ang bawat pighati
Anurin ang pakiramdam

Hangin, guluhin ang isipan
Tangayin ang mga alaala
Kapwa masakit at maligaya
Ipadpad sa dakong limót

Araw, punitin ang karimlan
Bitbit ang bagong simula
Kasabay ng mga silahis
Upang maparam ang lamig

Alon, hampasin ang pampang
Ibulong ang mga kwento
Mula sa ibang mga lupain
Maging uyayi sa paghimbing

Lupa, ihimpil mga bundok
Pasibulan ang kaparangan
Maging mulàan ng búhay
At kahinatnang himlayan